Regulamin

Regulamin serwisu CoKtoMa24.PL

https://www.ckm24.pl

 1. 1. Używanie serwisu ogłoszeniowego CKM24.pl jest równoważne z akceptacją niniejszego regulaminu!

 2. 2. Definicja - Serwis CO KTO MA 24 - prowadzony przez CKM24.pl w języku polskim internetowy serwis ogłoszeniowy, w ramach którego użytkownicy Internetu mogą zamieszczać i przeglądać Ogłoszenia, dostępny w domenie internetowej CKM24.pl. Służy on sprzedającym i kupującym nowe lub używane rzeczy, komunikowaniu się ze sobą oraz dotarciu do szerokiego kręgu odbiorców.

 3. 3. Brak opłat - Korzystanie z serwisu jest całkowicie bezpłatne.

 4. 4. Ogólne warunki korzystania z Serwisu CO KTO MA - Z serwisu może korzystać osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia będąca zarówno osobą fizyczną, jak i podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą.

  1. a. Ogłoszenie pochodzi od Ogłoszeniodawcy, który samodzielnie ustala jego treść.

  2. b. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży rzeczy za wskazaną w tym Ogłoszeniu cenę.

  3. c. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia), jednocześnie oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz
   z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw osób trzecich, w tym praw autorskich. CO KTO MA nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Ogłoszeniodawców, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

  4. d. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu CO KTO MA materiałów nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów CO KTO MA oraz Ogłoszeniodawców. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie CO KTO MA w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu CO KTO MA, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody CO KTO MA.

  5. e. Dozwolone jest pobieranie i wtórne wykorzystanie nieistotnej części baz danych służących do realizacji zadań Serwisu CO KTO MA, o ile nie prowadzi to do naruszenia określonych w Regulaminie zasad korzystania z Serwisu CO KTO MA, a w szczególności nie polega na powtarzającym się i systematycznym pobieraniu danych, ich agregowaniu lub przetwarzaniu w sposób sprzeczny z Regulaminem i nie powoduje nieusprawiedliwionego naruszenia słusznych interesów CO KTO MA.

  6. f. CO KTO MA umożliwiając emisję Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w niezbędnym zakresie, w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem, o czym niezwłocznie poinformuje Ogłoszeniodawcę.

  7. g. CO KTO MA nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Ogłoszeniodawcę umów zawartych w związku z Ogłoszeniem, jak również za następstwa działań podjętych przez Ogłoszeniodawcę oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. CO KTO MA nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w Ogłoszeniach przez Ogłoszeniodawcę, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

 5. 5. CO KTO MA ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

  1. a. Powszechnie uznane za obraźliwe,

  2. b. Noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,

  3. c. Naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,

  4. d. Szkodzące CO KTO MA lub innym podmiotom,

  5. e. Promocyjno-reklamowe lub ogłoszeniowe, linki lub logotypy kierujące do stron internetowych serwisów ogłoszeniowych, innych niż CO KTO MA,

  6. f. Wprowadzające w błąd.

 6. 6. CO KTO MA nie odpowiada ponadto za:

  1. a. Brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,

  2. b. Realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,

  3. c. Składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,

  4. d. Działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od CO KTO MA.

 7. 7. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu CO KTO MA stanowią przedmiot praw wyłącznych CO KTO MA lub Ogłoszeniodawców. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

 8. 8. Rodzaj rzeczy wystawianych na sprzedaż:

Towary wystawiane na sprzedaż mogą być używane lub nowe.

Nie można wystawiać na sprzedaż:

  1. I. Żywności;

  2. II. Napojów alkoholowych;

  3. III. Papierosów i wyrobów tytoniowych;

  4. IV. Dopalaczy, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych;

  5. V. Produktów leczniczych, wyrobów farmakologicznych, suplementów diety;

  6. VI. Przedmiotów będących nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej;

  7. VII. Przedmiotów lub zdjęć zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;

  8. VIII. Towarów i materiałów zawierających treści pornograficzne i obsceniczne lub sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;

  9. IX. Prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań i innych prac tego typu;

  10. X. Materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, broni palnej, amunicji (za wyjątkiem broni i amunicji myśliwskiej), której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotaczy gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;

  11. XI. Towarów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi, zwierząt, środowiska lub dla jakichkolwiek środków transportu lub które mogą w jakikolwiek sposób zanieczyścić środowisko;

  12. XII. Odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych, których utylizacja podlega odrębnym przepisom prawa. W szczególności przepracowanych olejów, drewna i wyrobów drewnianych klejonych, i lakierowanych oferowanych jako opał;

  13. XIII. Towarów pochodzących z kradzieży, paserstwa, rozboju lub innego przestępstwa lub których import, eksport lub przechowywanie jest zabronione przez właściwe przepisy prawa;

  14. XIV. Towarów, których treści naruszają dobra osobiste osób trzecich oraz towarów naruszających prawa własności intelektualnej, w szczególności podróbek towarów markowych oraz naruszających prawa autorskie osób trzecich;

  15. XV. Towarów podrobionych tzn. towarów oznaczonych w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów;

  16. XVI. Zwłok i szczątków ludzkich lub zwierzęcych lub organów ludzkich lub zwierzęcych;

  17. XVII. Żywych lub martwych okazów zwierząt i roślin należących do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. W tym również ich części lub produktów pochodnych;

  18. XVIII. Urządzeń połowowych i rybackich, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;

  19. XIX. Bankowych kart przedpłaconych;

  20. XX. Urządzeń należących do operatorów telefonii komórkowej, telewizji cyfrowej, dostawców internetu. W tym w szczególności kart NC+, Cyfrowy Polsat i innych operatorów;

  21. XXI. Udziałów w spółkach, obligacji, akcji i innych papierów wartościowych, wierzytelności, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polis i produktów ubezpieczeniowych oraz wszelkich instrumentów finansowych oferowanych jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;

  22. XXII. Usług i przedmiotów związanych z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych;

  23. XXIII. Systemów inwestycji giełdowych oraz systemów do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usług związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;

  24. XXIV. Kluczy seryjnych bez dołączonego oryginalnego oprogramowania;

  25. XXV. Oprogramowania i przedmiotów przystosowanych do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje. W tym wytrychów, kluczy uniwersalnych, przyrządów do usuwania zabezpieczeń sklepowych;

  26. XXVI. Oprogramowania i urządzeń, których licencja wyklucza możliwość odsprzedaży;

  27. XVII. Oprogramowania zawierającego wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy;

  28. XXVIII. Oprogramowania i urządzeń, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera, bądź innego urządzenia bez jego wiedzy;

  29. XXIX. Oprogramowania i urządzeń służących do usuwania zabezpieczeń, przełamywania blokad i haseł z komputerów, urządzeń, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacji, instrukcji i usług związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad;

  30. XXX. Oprogramowania umożliwiającego masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody;

  31. XXXI. Kont w bezpłatnych serwisach internetowych;

  32. XXXII. Kont, postaci, przedmiotów, i innych walorów w systemach gier online, również sprzedaż "czasu poświęconego" na tworzenie konta/postaci etc.;

  33. XXXIII. Kont w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usług związanych z takimi programami;

  34. XXXIV. Danych osobowych;

  35. XXXV. Usług e-mailingu, tj. obsługa masowej korespondencji elektronicznej;

  36. XXXVI. Usług związanych z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS;

  37. XXXVII. Zarejestrowanych karty SIM;

  38. XXXVIII. Motoryzacyjnych programów serwisowych oraz kluczy do nich;

  39. XXXIX. Dowodów rejestracyjnych oraz kart pojazdów oferowanych bez pojazdów, do których je wydano;

  40. XL. Oprogramowania, przedmiotów, instrukcji i usług związanych z przełamywaniem i obchodzeniem zabezpieczeń pojazdów. W tym otwieraniem i uruchamianiem pojazdów;

Postanowienia końcowe

  Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie. Serwis może bez podania przyczyny, wynikającej z łamania regulaminu, nie zamieścić ogłoszenia lub usunąć go ze strony CO Kto Ma 24 www.ckm24.pl.

Regulamin obowiązuje od dnia: 16-V-2017 roku.